CE simbol ISO Certified Eurocode 3 TUV logo
Manager zonă: +40 771 029 309 E-mail: hale@mexi.ro

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. Mexi Web Project S.R.L., cu sediul social declarat în strada Sofiei nr. 32/C, Oradea, județul Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J5/998/2012, C.I.F. RO30377305, telefon +40 773 751 622, reprezentată legal prin Dl. Silișteanu Răzvan ca Administrator (denumită în continuare „Hale MEXI®” sau „Operatorul”), în vederea prestării serviciilor de proiectare, producție și montaj structură metalică ușoară, colectează și prelucrează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Rolul prezentei informări este de a explica modul în care datele Dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.
Vă rugăm să citiți cu atenție această Notificare.

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de către Hale MEXI® în activitatea de furnizare a produselor și serviciilor:

 1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresă, vârstă, data nașterii, sex, telefon, e-mail, CNP, naționalitate, locație). Datele sunt necesare pentru încheierea și derularea în mod valabil a raportului contractual cu Operatorul.
 2. Detalii personale financiare (informații legate de contul bancar, venituri, facilități fiscale sau beneficii sociale, obligații fiscale, venituri din alte surse). Datele sunt necesare pentru analizarea solicitării obținerii unui împrumut financiar, prin raportare la capacitătile financiare.
 3. Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrările audio-video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile S.C. Mexi Web Project S.R.L., adresa de IP captată la utilizarea website-urilor și aplicațiilor Hale MEXI®). Datele sunt necesare în vederea asigurării pazei și protecției în locațiile Mexi Web Project, a îmbunătățirii serviciilor oferite, a soluționării reclamațiilor și a oricăror solicitări venite din partea clienților precum și în vederea asigurării funcționalităților tehnice ale platformelor online utilizate de Operator).

Scopul în care datele personale sunt utilizate

Operatorul colectează și prelucrează datele Dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 • prestarea serviciilor de proiectare, producție și montaj suprastructuri metalice ușoare pentru diferite tipuri de clădiri, atât rezidențiale cât și industriale (ofertarea și emiterea de documente oficiale: facturi, avize, chitanțe, etc.);
 • obținerea de oferte de prestări de servicii și materiale de construcții din partea colaboratorilor/partenerilor noștri pentru atingerea scopului contractului;
 • marketing, pentru informarea și acordarea de beneficii de loialitate și pentru îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor și produselor oferite (transmiterea de știri, promoții, informații despre produse noi);
 • raportări interne sau către alte entități ale grupului din care Hale MEXI® face parte;
 • efectuarea de analize statistice/actuariale;
 • soluționarea potențialelor litigii, deferite instanțelor (de drept comun sau arbitrale, din țară sau străinătate);
 • soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților;
 • comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate;
 • asigurarea măsurilor de securitate necesare (supraveghere audio-video);
 • recuperarea creanțelor.

Colectarea și prelucrarea datelor Dumneavoastră pentru scopurile menționate mai sus, are ca temei:

 • încheierea și executarea contractului de vânzare - cumpărare a unei clădiri civile sau industriale, conform proiectului final de arhitectură acceptat de către client, precum și efectuarea demersurilor premergătoare încheierii contractului pentru aceasta
 • o obligație legală a Operatorului;
 • consimțământul Dumneavoastră;
 • interesul legitim al Operatorului, pentru activități precum efectuarea de analize statistice/actuariale și raportări interne sau către alte entități ale grupului din care Hale MEXI® face parte, verificarea integrității și conformității persoanelor vizate, asigurarea măsurilor de securitate necesare, etc..

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

 • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale, autorități de protecție a consumatorilor precum și cele din domeniul asigurărilor, organele statului competente în materie penală), ca urmare a unei obligații legale a Operatorului;
 • furnizorii implicați în mod direct/indirect în procesul de vânzare-cumpărare (ex. arhitecți, ing. proiectanți, furnizori materiale de construcții, parteneri/colaboratori agreați de către operator, dezvoltatori de servicii IT, etc.);
 • prestatori de servicii de marketing, cercetare de piață, studii de satisfacție clienți și alte servicii similare;
 • alte companii din cadrul Grupului MEXI® (naționale și/sau internaționale);
 • Instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experți evaluatori.

Transferul datelor personale într-o țară din afara Zonei Economice Europene

Hale MEXI® ar putea să transfere datele personale către alte companii din afara sau din cadrul Mexi Web Project, aflate în exteriorul Zonei Economice Europene. Pentru astfel de transferuri, Operatorul a luat o serie de măsuri de siguranță pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislația europeană. Printre aceste măsuri se regăsesc și încheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european.

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare, precum și ulterior, pe durata necesară executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți. Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevazută de dispozițiile legale generale.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele Dumneavoastră personale

În legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza condițiilor specificate în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016 vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal
  Vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului ca Mexi Web Project prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate. În cazul în care datele cu caracter personal care vă privesc, nu sunt colectate de la Dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursa acestora, în cazurile în care nu avem o interdicție legală privind divulgarea sursei.
 2. Dreptul la rectificare
  Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.
 3. Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”
  Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele Dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului Dumneavoastră, iar acesta a fost retras.
 4. Dreptul de a vă retrage consimțământul
  Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului Dumneavoastră.
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării
  Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) Dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele Dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar Dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor
  Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului Dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacităților tehnice folosite de Operator.
 7. Dreptul la opoziție
  Presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.
 8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor Dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ.
  Presupune că aveți dreptul de a solicita intervenție umană din partea Operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.
 9. Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor
 10. Dreptul de a vă adresa justiției
  Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la această Notificare sau în legătură cu utilizarea de către Hale MEXI® a datelor personale, vă rugăm sa ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând numele, adresa poștală sau de e-mail (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicăm), numărul de telefon și scopul cererii Dumneavoastră.

Ne puteți contacta:

 • prin email - la adresa: office@mexi.ro;
 • personal - la punctul nostru de lucru, situat pe str. Războieni, nr.85, Oradea, județul Bihor, România;
 • printr-o cerere transmisă prin poștă la adresa str. Războieni, nr.85, Oradea, județul Bihor, România;
 • telefonic - la numărul: +40 773 751 622.

Actualizarea prezentei Notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificări importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor Dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați periodic pagina web a companiei, halemexi.ro – sectiunea "Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal".
Cea mai recentă actualizare a prezentei Notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 10.07.2024.